Technieken (selectie)

6 kyu
ai hanmi katate dori ikkyo (omote/ura)
shiho nage (omote/ura)
irimi nage
5 kyu
ai hanmi katate dori (suwari waza) ikkyo (omote/ura)
irimi nage
katate dori ikkyo (omote/ura)
shiho nage (omote/ura)
tenchi nage
shomen uchi ikkyo (omote/ura)
irimi nage
4 kyu
shomen uchi (suwari waza) ikkyo (omote/ura)
irimi nage
ai hanmi katate dori sankyo (omote/ura)
kote gaeshi
ude kime nage
katate dori nikyo (omote/ura)
irimi nage
kaiten nage
yokomen uchi shiho nage (omote)